Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Naast de meer bekende vormen van samenwerking tussen ouders en school, zoals hulp bij overblijven, sporttoernooien, schooluitstapjes e.d., kunnen ouders nog op een andere manier betrokken zijn bij de school.

Door in de MR mee te denken en mee te praten over allerlei zaken die de school betreffen, kunnen ouders hun stem laten horen. De MR heeft 6 leden: 3 ouders vormen de oudergeleding, 3 leerkrachten vormen de personeelsgeleding.

De oudergeleding bestaat uit:

Patricia Pennings, Claudia de Cocq en Senka Medic.

De personeelsgeleding bestaat uit:

Nermin Filiz-Aslan, Monique van den Broek en Véronique Somers.

De MR is een belangrijke schakel tussen enerzijds directie en college van bestuur en anderzijds het personeel en de ouders. De directie vraagt de MR om advies of instemming, afhankelijk van het onderwerp, over zaken die de eigen school aangaan zoals vakantieplanning, klassenverdeling, het schoolplan en de schoolgids.

De MR werkt met een medezeggenschapsreglement. In dit reglement is onder andere vastgelegd welke bevoegdheden de MR heeft.

De oudergeleding van de MR kan te allen tijde gevraagd en ongevraagd zaken welke de school betreffen bespreken of aan de orde stellen.

De ouders, die in de MR zitting hebben, vertegenwoordigen de ouders van de school en worden in principe voor twee jaren gekozen.

De meeste vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Datum en tijdstip worden in de nieuwsbrief gepubliceerd. De MR vergadert zes keer per jaar.

Alle scholen die zijn aangesloten bij Stichting Tangent zijn voor wat betreft de medezeggenschap vertegenwoordigd in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke school heeft het recht op 1 afgevaardigde in de GMR, een ouder of een personeelslid.

De GMR werkt met een door GMR en schoolbestuur vastgesteld reglement.