Missie & visie

Missie & Visie

Idetiteit van basisschool de Regenboog
Op basisschool de Regenboog hechten we veel belang aan kernwaarden als:
veiligheid – vertrouwen – gelijkwaardigheid – eerlijkheid – en respect.
 
Dit heeft geleid tot de volgende visie:
We willen samen een veilige omgeving creëren van waaruit kinderen zich kunnen/mogen/durven ontwikkelen.
 
In ons dagelijks werk benaderen wij kinderen vanuit een grondhouding waaraan respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen ten grondslag liggen. Eenzelfde waarden willen we ook meegeven aan de leerlingen. We willen op deze manier een sfeer creëren waarin iedere leerling zich waardevol en gewaardeerd voelt en vooral de ruimte voelt om zichzelf te kunnen zijn, met zijn of haar eigen talenten en persoonlijkheid.
 
Deze waarden vormen samen een veilige gemeenschap, waarin ieders talenten tot ontplooiing kunnen en mogen komen. We willen als school uitdragen een lerende gemeenschap te zijn, waarin de leerling zelf mede-eigenaar wordt van zijn of haar leerproces. We vinden het belangrijk dat leerlingen elkaars talenten erkennen en herkennen, waarderen en ook van elkaar kunnen leren.
Onze missie:
 
De Regenboog, een school, waar je je thuis voelt en waar we samen op weg gaan
 
Het begrip samen is een begrip wat in onze visie sterk naar voren komt. Met samen bedoelen we niet alleen samen zijn, maar ook samen werken, samen leren, samen groeien en samen successen vieren.
 
Het gaat erom dat basisschool de Regenboog een school is met oog voor de omgeving, waar iedereen samenkomt, welkom is en zich thuis moet kunnen voelen. 

Onze school
Op onze school wordt gewerkt volgens het jaargroepensysteem. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd zitten bij elkaar. De ± 250 leerlingen zijn verdeeld over 11 groepen.
De onderbouw  telt dit schooljaar 3 groepen 1/2. Oudste en jongste kleuters zitten in de groepen 1/2 bij elkaar.
Elke kleutergroep telt bij de aanvang van dit schooljaar ± 20 kinderen. Gedurende het schooljaar komen er kinderen, die 4 jaar geworden zijn, bij. De bovenbouw telt 8 groepen.
 
Het onderwijsteam bestaat uit 26 personen, waarvan ongeveer de helft parttime werkt. Er is een vakleerkracht gymnastiek een ondersteuner en twee intern begeleiders. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit 5 personen: 3 onderwijsassistenten, 1 conciërge en 1 interieurverzorgster.

Spelend leren bij kleuters
In de groepen 1/2 willen we ontwikkelingsgericht werken, denken, spelen en praten binnen thematisch onderwijs.
We willen aansluiten bij de eigen spontane ontwikkeling van de leerlingen en dat aanvullen met een beredeneerd aanbod. We maken hierbij gebruik van de methode Kleuterplein. Deze methode omvat alle ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling, muziek, drama, schrijven en Engels. De methode werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en bij de actualiteit. Binnen het gekozen thema bieden we betekenisvolle activiteiten aan om de betrokkenheid van kinderen te vergroten.
De leerkrachten grijpen kansen aan die zich gedurende de dag voordoen. Ze creëren situaties waarbij de kinderen gestimuleerd worden om aan de slag te gaan. Deze situaties sluiten aan bij de kinderen, de ontwikkelingsfase en de belevingswereld, maar ook bij de thema’s die gepland staan.
 
Om tot leren te komen moet een kind vrij zijn van emotionele belemmeringen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Dit zijn voorwaardes en bovendien doelen waaraan de leerkrachten samen met de kinderen werken. Op school streven we naar een goed pedagogisch klimaat waar binnen kinderen zich veilig en geborgen voelen. Wij richten de leeromgeving zo in, dat ze zelfstandig kunnen spelen en leren en daarbij eigen keuzes kunnen maken.
 
Spel is erg belangrijk om de ontwikkeling op alle gebieden te stimuleren. We bieden veel mogelijkheden tot spelen, zowel binnen als buiten. Het spelen vindt plaats tijdens de werklessen, op de speelplaats, tijdens de lessen in het speellokaal en bij het dramatiseren in de kleine of grote kring.
Door het spelen verkennen jonge kinderen de wereld. Ze doen allerlei ervaringen op met materialen, gebruiken alle zintuigen, herhalen handelingen, doen ontdekkingen, ontwikkelen hun fantasie, imiteren in hun spel volwassenen, kunnen hun emoties uiten en verwerken en zijn motorisch bezig.
 
Spel is één van de belangrijke middelen om de mondelinge taal te stimuleren. We leren kinderen luisteren, leren om op elkaar te reageren en goed omgaan met anderen. Hiervoor moeten zij de taal begrijpen en zich op een begrijpelijke manier leren uitdrukken.
Goed kunnen spreken en luisteren is de basis voor schriftelijke taalvaardigheid. We zijn ons bewust van de samenhang met de sociaal emotionele ontwikkeling. We creëren veel verschillende situaties om de mondelinge taalontwikkeling te stimuleren.
 
De taalactiviteiten sluiten aan bij de beheerste woordenschat en de belevingswereld van de kinderen. We houden rekening met de culturele achtergrond van de kinderen. Het aanbod is betekenisvol. De kinderen zijn daardoor betrokken, enthousiast en gemotiveerd.
 
Vanwege de grote niveauverschillen in ontwikkeling van de kinderen op onze school willen we ons aanbod aanpassen aan de behoefte van ieder kind. We sluiten aan bij de naaste zone van ontwikkeling. We observeren de kinderen en bepalen hun onderwijsbehoefte. Observaties worden vastgelegd in KIJK!. Afhankelijk van de onderwijsbehoefte krijgen de kinderen aanbod op maat in de kleine kring, zoals; pre-teaching, woordenschatvergroting, begrijpend luisteren en taal verwervende gesprekken. Dit is mogelijk met behulp van onderwijsondersteuners.
 
Bij de instructie proberen we de kinderen zo veel mogelijk te activeren. Daarvoor maken we gebruik van coöperatieve werkvormen en activerende instructie. Zowel bij de instructie als bij de verwerking is er aandacht voor samenwerkingsvormen die ook weer stimulerend werken voor het pedagogisch klimaat in de groep.  Bovendien biedt dit mogelijkheden voor de leerkracht om groepjes te begeleiden terwijl de grote groep zelfstandig werkt.
 
We hechten veel belang aan een wederzijdse betrokkenheid van ouders en school. We brengen ouders op de hoogte van het aanbod in de klas, hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen en de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. Hierbij benadrukken we de kracht van spel en het gebruik van taal, Nederlands en de eigen taal. Leerkrachten maken tijd om te horen hoe het thuis gaat. Ouders zijn onze partners in educatie.
 
We werken samen met de kinderopvang organisaties in De Dirigent om voor alle peuters een passende doorstroom te realiseren.