Missie & visie

Missie & visie

Op basisschool de Regenboog hechten we veel belang aan begrippen als:

veiligheid, vertrouwen, gelijkwaardigheid, eerlijkheid, warmte en respect.

Dit heeft geleid tot de volgende conclusies: We willen samen veiligheid, warmte en liefde bieden als voorwaarde van waaruit kinderen zich kunnen/mogen/durven ontwikkelen, kortom een “thuis” creëren.
In ons dagelijks werk benaderen wij kinderen vanuit een grondhouding waaraan respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen ten grondslag ligt. Ouders, kinderen en collega’s kunnen ons daarop aanspreken. Bovengenoemde waarden willen wij de kinderen ook meegeven.

De Regenboog, een SCHOOL, waar je je thuis voelt. De Regenboog, een school waar ouders en leerlingen samen met het team  op weg gaan.

 

Op onze school wordt gewerkt volgens het jaargroepensysteem. Kinderen van ongeveer gelijke leeftijd zitten bij elkaar. De 200 leerlingen zijn verdeeld over 9 groepen.

De onderbouw (kleuterafdeling) telt dit schooljaar 3 groepen 1/2. Oudste en jongste kleuters zitten in de groepen 1/2 bij elkaar.

Elke kleutergroep telt bij de aanvang van dit schooljaar ± 19 kinderen. Gedurende het schooljaar komen er kinderen die 4 jaar geworden zijn bij.
Het aantal kleuters in de groepen 1/2 zal uitkomen op ± 25.

We streven ernaar om de groepen 1 t/m 4 zo klein mogelijk te houden. In de groepen 5 t/m 8 streven we naar een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen, maar soms is de groepssamenstelling zodanig dat dit net niet haalbaar blijkt.

Het onderwijsteam bestaat uit ruim 25 personen, waarvan ongeveer de helft parttime werkt. Er is een vakleerkracht gymnastiek, een leerkracht die speciaal belast is met de leerlingenzorg: de intern begeleider, een leerkracht die de extra zorg van individuele leerlingen tot hun taak heeft: de remedial teacher.

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit 6 personen: 1 klassenassistente, 2 onderwijsassistenten, 1 leerkrachtenondersteuner, 1 conciërge en 1 interieurverzorgster.

Spelend leren bij de kleuters

In de groepen 1/2 willen we ontwikkelingsgericht werken, denken, spelen en praten binnen thematisch onderwijs. We willen aansluiten

bij de eigen spontane ontwikkeling van de leerlingen en dat aanvullen met een beredeneerd aanbod. We maken hierbij gebruik van de methode Nieuwsbegrip. De thema’s wisselen we af met eigen thema’s.

Binnen het gekozen thema bieden we betekenisvolle activiteiten aan om de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. We zorgen voor een prikkelende uitdagende, veilige leeromgeving waarbinnen leerlingen een keuzevrijheid krijgen. De allemaal  gecertificeerde leerkrachten hebben een sturende en bemiddelende rol om leerlingen te helpen een stapje verder te komen in hun ontwikkeling.

Naast veel aandacht voor de betrokkenheid van onze leerlingen worden ook ouders betrokken bij ons onderwijs. Zij zijn altijd op de hoogte van het actuele thema en dragen bij daar waar ze kunnen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het verzamelen van beeldmateriaal ( bv. foto’s).
Ouders helpen ook mee met andere activiteiten rondom het thema. Zij worden hiervoor persoonlijk aangesproken. Ouders worden regelmatig uitgenodigd bij thema-openingen en afsluitingen. Ouders kunnen in de Ouderkamer een cursus hoe help ik mijn kind in groep 1, 2, 3 en 4 gratis volgen.

 

Ontwikkeling van kinderen

Om tot leren te komen moet een kind vrij zijn van emotionele belemmeringen, zelfvertrouwen hebben en nieuwsgierig zijn. Op school streven we naar een goed pedagogisch klimaat waar binnen leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Door de grote niveauverschillen in ontwikkeling van de verschillende leerlingen op onze school wordt er veel aandacht besteed aan adaptief onderwijs. Het aanbod binnen de thema’s houdt rekening met deze verschillen tussen leerlingen. Vanuit observaties krijgen de leerlingen aanbod op maat in de kleine kring.

Zoals; pre-teaching, woordenschatvergroting, begrijpend luisteren en taal verwervende gesprekken. Dit is mogelijk met behulp van onderwijsondersteuners. We bieden een begrijpend en uitdagend aanbod aan. We zorgen voor prikkels waardoor we met elkaar in gesprek raken. Binnen de instructie en het zelfstandig werken in de onderbouw werken we aan de drie basisbehoeftes van adaptief onderwijs, relatie, autonomie en competentie.