Medezeggenschapsraad

 

Naast de meer bekende vormen van samenwerking tussen ouders en school, zoals hulp bij overblijven, sporttoernooien, schooluitstapjes e.d., kunnen ouders nog op een andere manier betrokken zijn bij de school. Door in de MR mee te denken en mee te praten over allerlei zaken die de school betreffen, kunnen ouders hun stem laten horen. De MR heeft 6 leden: 3 ouders vormen de oudergeleding, 3 leerkrachten vormen de personeelsgeleding. 

De oudergeleding bestaat uit: Bianca Schreuders, Jemila Ahabbi en Paula van Gestel.
De personeelsgeleding bestaat uit: Nermin Filiz-Aslan, Nienke Meij en Veronique Somers.

De MR vergadert 6 keer per jaar. Op de agenda staat onder andere: onderwijsontwikkelingen, het beleid en plannen, de vakantieplanning, de klassenverdeling, gebouw zaken en de financiële stand van zaken. Bij de vergaderingen is ook de directeur aanwezig.
De directie vraagt de MR om advies of instemming. De rechten van de MR staan in het medezeggenschapsregelement.
De MR kan allerlei zaken over school bespreken en voorleggen aan de directie.

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Datum en tijdstip worden in de nieuwsbrief gepubliceerd. De MR vergadert in principe eenmaal per maand. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Alle scholen die zijn aangesloten bij Stichting Tangent zijn voor wat betreft de medezeggenschap vertegenwoordigd in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Elke school heeft het recht op 1 afgevaardigde in de GMR, een ouder of een personeelslid. De afgevaardigde dient lid van de MR van de betreffende school te zijn zolang dit wettelijk verplicht is.
De GMR werkt met een door GMR en schoolbestuur vastgesteld reglement.
De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden en onderwerpen die voor alle scholen van belang zijn. De school specifieke zaken worden besproken door de individuele medezeggenschapsraden.

Laatste Nieuws

Peace Run
Koningsspelen 2016
Gezonde school!
Kinderboekenweek 2015
Goochelshow

Uit het fotoboek